سیزده را همه عالم به در امروز از شهر
من خود آن سیزدهم کز همه عالم به درم