در ایران قدیم وقتی دو نفر غریبه میخواستن همدیگه رو بشناسن سوالشون از هم این بود: تو پسر کی هستی؟
بعد از انقلاب تا کمی قبل از ظهور اینترنت سوال این شد: بچه کجایی؟
بعد از ورود اینترنت به ایران: متولد چندی؟